Folkkampanjen
mot Nato


Nyheter och kommentarer


Till meny

23 september 2022
Redigerat 3 mars 2023

Sverige bör inte gå med i Nato − folkomröstning

Texten som pdf-fil, två sidor

Grundlag och folkomröstning

Överlåtelse av beslutanderätt till utlandet

Vad som kan göras

Kriget i Ukraina

Nato bör upplösas

Regeringen lämnade 18 maj 2022 in ansökan till Nato om medlemskap, men därmed är inte saken avgjord. Vi hoppas att Turkiets Nej till Sveriges Natoansökan kvarstår. Om inte, kommer någon gång en inbjudan från Nato, och riksdagen ska ta ställning.


Grundlag och folkomröstning

Vi utgår från att svenskt inträde i Nato är ett så omfattande beslut att det ska bli svensk grundlag. Därmed kan finnas möjlighet att tvinga fram folkomröstning.

Vi ser i Regeringsformen:

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

14 §  Grundlag stiftas genom två likalydande beslut. Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet får inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. ...

Vi fortsätter:

16 §  Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hållas, om det yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna röstar för yrkandet. ...

...

Minst en tiondel betyder 35 riksdagsledamöter. Minst en tredjedel betyder 117 riksdagsledamöter.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är emot Natomedlemskap. I riksdagen har de 24 respektive 18 platser. Summa 42. 117 minus 42 blir 75.

I riksdagen finns 107 socialdemokrater och 73 sverigedemokrater. Säkert finns där åsikten att partiernas Ja till Nato inte skapades på rätt sätt. Om de blir 75 stycken och vågar strida för folkomröstning så får vi det.


Överlåtelse av beslutanderätt till utlandet

Medlemskap i Nato medför också överlåtelse av beslutanderätt till utlandet, och det kan finnas möjlighet att stoppa detta.

Vi ser åter i Regeringsformen:

10 kap. Internationella förhållanden

1 §  Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen. Lag (2010:1408).


3 §  Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
  1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
  2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

...

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås. Lag (2010:1408).

Även här gäller en bestämmelse som annars gäller inom EU-samarbetet:

Riksdagen kan besluta om sådan överlåtelse, om minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riksdagens beslut kan också fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Överlåtelse kan beslutas först efter riksdagens godkännande av överenskommelse enligt 3 §. Lag (2010:1408).

Lämpligt är också att se på följande paragraf:

7 §  I andra fall ... kan beslutanderätt ... i begränsad omfattning överlåtas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket är eller ska bli anslutet ...

"organisation för fredligt samarbete"!

Om alla röstar i en fullsatt riksdag så betyder "minst tre fjärdedelar" 262 röster. Det räcker inte med 261. 349 minus 261 blir 88. Överlåtelse av beslutanderätt till utlandet kan alltså stoppas av 88 röster. 88 minus 42 (V + MP) blir 46. Så många från S och SD kan stoppa medlemskap i Nato.

"Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det". För att slippa riksdagen kommer Natokramarna att försöka använda "rikets intresse". I "rikets intresse" är dock att inte gå med i Nato. Här blir opinionsarbete viktigt.


Vad som kan göras

Två kupper

Sverigedemokraternas Ja till Nato skapades på ett partistyrelsemöte 11 april 2022 och går emot partiets tidigare inställning.

Socialdemokraternas Ja till Nato skapades också på ett partistyrelsemöte och går emot partiets tidigare inställning. Då var det så bråttom att mötet flyttades från 24 maj 2022 till 15 maj för att motverka att sansade synsätt skulle hinna få fäste.

Både hos socialdemokrater och sverigedemokrater finns säkert uppfattningen att svängningen om Nato gjordes genom kupper. Kuppmakarna utnyttjade chocken i landet efter krigsutbrottet i Ukraina.

Kalla hem riksdagsledamöter

Lokala partiorganisationer i S och SD bör kalla hem sina riksdagsledamöter för diskussioner om Natomedlemskap. Sedan kan dessa välja: Följa grupptryck från andra i riksdagen eller känna stöd från gräsrötter och gå en egen väg.

Några modiga kan betyda mycket

Några modiga i riksdagen kan ta kamp för att eventuellt medlemskap i Nato ska vara grundlag, och då kan folkomröstning bli möjlig. Dessa modiga bör i sina riksdagsgrupper driva frågan om folkomröstning och få med sig tillräckligt många av sina partiers riksdagsledamöter för att det ska bli möjligt.

Stöd utifrån

Opinionsmöten, insändare och flygblad ute på stan kan bättra på modet hos oppositionella i riksdagen.


Kriget i Ukraina

USA och Nato har verkat i Ukraina både före och efter statskuppen där 2014. Planen var att dra in även Ukraina i Nato som förberedelse för att angripa Ryssland. Efter statskuppen 2014 kom ett fredsavtal som regimen i Kiev inte följde, och under tiden utrustade Nato Ukrainas militär. I åtta år förde Kiev krig mot den egna befolkningen i östra Ukraina med resultat 14 000 döda. Meningen var att provocera Ryssland att ingripa militärt.

Nato övade ofta nära Rysslands gräns. Förslag från Ryssland i december 2021, bland annat om att Nato inte skulle utvidgas ytterligare österut, avvisades av USA och Nato. Den 24 februari 2022 visade Ryssland att nu är det nog, det här måste få ett stopp.

I mars och april 2022 gjordes två framgångsrika försök till fredsöverenskommelse med hjälp av Israels premiärminister och med hjälp av Turkiet. Storbritanniens Boris Johnson reste då till Kiev för att hindra freden. Nato driver Ukraina framför sig i ett krig mot Ryssland. Nato vill att kriget i Ukraina ska bli långvarigt och tömma ut Rysslands krafter. Målet är att skapa ett uttröttat Ryssland som ska kunna styckas upp, ungefär som Jugoslavien styckades upp.

Informerade personer inom politik, militär, statsförvaltning, näringsliv och massmedia vet detta, men propagandan för ut något annat.

Sverige har i flera omgångar skickat vapen till Ukraina. De är de vansinnigaste besluten efter andra världskriget. Vidare hjälper Sverige till med att utbilda ukrainska soldater. Nato för krig mot Ryssland genom ombud, och Sverige deltar alltså!


Nato bör upplösas

Nato är i praktiken inte en försvarsallians utan är ett verktyg för USA:s utrikespolitik. Ett tydligt exempel var när Nato våren 2011 förstörde Libyen därför att Libyen förde en självständig politik som hotade USA:s internationella ekonomiska intressen.

Nato bombade 1999 Serbien, i före detta Jugoslavien, oavbrutet i mer än två månader. Senare tog Nato över USA:s krig i Afghanistan.

Sverige ska inte gå med i och stärka denna organisation. Kriget i Ukraina är inget skäl för Sverige att bli medlem i Nato.

Till början

* * *